PRACE MAGISTERSKIE
   

Tytuły prac magisterskich napisanych w Katedrze Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego

w latach 1990-2006

 

Tytuł pracy

Rok

Hierarchia miejsc centralnych województwa elbląskiego 1990
Przestrzeń funkcjonalna suwalskich biur turystycznych 1990
Warunki bytowe, a stan zdrowia ludności wsi Mrzezino 1990
Przemiany przestrzeni ekonomicznej (na przykładzie Jastrzębiej Góry) Nadmorskiego
Ośrodka Rekreacyjnego
1990
Przestrzenne powiązania wybranych miast województwa gdańskiego w zakresie migracji
wahadłowych
1991
Uwarunkowania rozwoju przestrzennego dzielnicy urbanistycznej Gdańska - Suchanino 1991
Uwarunkowania fizjologiczne i społeczno - ekonomiczne lokalizacji i rozwoju portu w Gdyni 1990
Uwarunkowania i struktura sieci osadniczej gminy Somonino 1990
Przestrzenne funkcje gospodarki turystycznej na Półwyspie Helskim 1991
Uwarunkowania geograficzne i struktura bazy noclegowej w centralnej części aglomeracji
gdańskiej
1991
Przestrzeń handlowo - usługowa Głównego Miasta w Gdańsku 1991
Prywatne szkoły średnie w Polsce i ich przestrzenny zasięg oddziaływania 1991
przestrzenna struktura i rozwój węzła transportowego Siemiatycze 1991
Struktura przestrzenno - funkcjonalna szkolnictwa ponadpodstawowego Słupska 1991
Zarys przemian funkcji gospodarczych strefy brzegowej morza (na przykładzie województwa słupskiego) 1991
Uwarunkowania przestrzenno - gospodarcze przebiegu linii kolejowej Elbląg - Braniewo 1990
Uwarunkowania struktury przestrzennej budownictwa letniskowego w obszarze gminy
Szemud
1991
Struktura przestrzenna Gdańska we wczesnym średniowieczu 1991
Przestrzenne uwarunkowania rozwoju Olecka 1991
Aspekt geograficzny w teorii lokalizacji 1991
Turystyczna baza noclegowa Trójmiasta w latach 1983 - 1987 1992
Interakcja środowisko przyrodnicze - gospodarka gminy Kolbudy 1991
Przemiany funkcji gospodarczych w przestrzeni geograficznej strefy brzegowej morza
województwa koszalińskiego
1992
Uwarunkowania lokalizacjji Nidzicy i jej rozwoju 1992
Struktura przestrzenno- funkcjonalna przyrodniczej gminy Sejny 1992
Uwarunkowania rozwoju przestrzennego Gdyni Chyloni na tle warunków środowiska
geograficznego
1992
Elementy struktury przestrzennej gminy Karsin 1992
Geograficzne rozmieszczenie łowisk, rozwój polskich portów morskich
w latach 1960 - 1990
1992
Czynniki i ograniczenia rozwoju przestrzennego Ustki na tle struktury społeczno -
gospodarczej miasta
1992
Region węzłowy Kartuz 1992
Struktura organizacyjno - przestrzenna handlu detalicznego Ostródy
(jako miasta średniej wielkości)
1992
Uwarunkowania przestrzenno - gospodarcze przebiegu linii kolejowej Elbląg - Braniewo 1990
Zmiany geograficzne kierunków powiązań i geograficzno - ekonomiczne uwarunkowania
działalności floty Polskich Linii Oceanicznych w latach 1970 - 1990
1992
Zasoby i walory przyrodnicze gminy Liniewo 1992
Rozwój Pelplina na tle funkcji przestrzennej 1992
Funkcje przestrzenno - gospodarcze Rumii 1992
Wybrane elementy struktury przestrzennej Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Bałtyk"
w Gdańsku
1992
Funkcje przestrzenno - gospodarcze Pucka na tle jego zaplecza 1992
Przestrzenne powiązania produkcyjne Zakładu Mleczarskiego w Pieniężnie 1992
Struktura przestrzenno - funkcjonalna miasta Darłowa 1992
Przyrodnicze i społeczno - ekonomiczne podstawy rozwoju funkcji turystycznej 1992
Struktura przestrzenno - funkcjonalna miejskiej komunikacji pasażerskiej w Gdyni 1992
Transport kolejowy województwa szczecińskiego w roku 1991 1992
Pozachrześcijańskie związki wyznaniowe w Polsce w aspekcie przestrzennym 1993
Walory i zagospodarowanie turystyczne strefy brzegowej jeziora Mausz 1993
Geograficzne uwarunkowania rybołówstwa morskiego na południowym Bałtyku 1993
Przyrodnicze i antropogeniczne uwarunkowania przydatności szlaku wodnego rzeki Brdy
dla potrzeb turystyki
1993
Struktura przestrzenna zaludnienia województwa pilskiego w latach 1970 - 1990
na tle głównych elementów geograficznych
1993
Migracje wewnętrzne ludności w województwie gdańskim i elbląskim w latach 1980 - 1990 1993
Struktura przestrzenno - funkcjonalna Chełmna i jej uwarunkowania 1993
Wybrane elementy struktury przestrzenno - funkcjonalnej dzielnicy Nowy Port w Gdańsku 1993
Wybrane problemy przekształceń sieci miejskiej w polskiej strefie nadmorskiej 1993
Migracje do Pasłęka - ich uwarunkowania i struktura w latach 1945 - 1990 1993
Rozwój przestrzenny i demograficzny Koszalina na tle warunków środowiska
przyrodniczego
1993
Czynniki lokalizacji i przestrzenna struktura portu lotniczego Gdańsk 1993
Struktura przestrzenna zagospodarowania Starogardu Gdańskiego 1993
Przestrzenny rozwój Czerska na tle warunków przyrodniczych i społeczno
- ekonomicznych
1993
Czynniki przestrzennego rozwoju Stężycy 1993
Rejony specjalne na tle podziału administracyjnego województwa gdańskiego 1993
Rozwój przestrzenno - gospodarczy miasta Lębork  
Uwarunkowania przyrodnicze gospodarki w strefie kontaktowej Żuław Wiślanych
i Pojezierza Iławskiego
1994
Struktura przestrzenno - funkcjonalna i podstawowe problemy perspektywicznego rozwoju
społeczno - gospodarczego Skarszew (na przestrzeni lat dziewięćdziesiątych)
1994
Funkcja rolnicza w strefie podmiejskiej aglomeracji gdańskiej 1994
Struktura organizacyjno - przestrzenna oraz przemiany przemysłu drobiarskiego województwa gdańskiego 1994
Ludność rybacka i gospodarka rybna Mierzei Helskiej w latach 1984 - 1993 1994
Geograficzne uwarunkowania rozwoju Chojnic 1995
Walory, infrastruktura i ruch turystyczny na obszarze miasta i gminy Augustów 1994
Struktura organizacyjno - przestrzenna gospodarki żywnościowej miasta i gminy Nidzicy 1994
Zasięg przestrzennego oddziaływania Akademii Medycznej w Gdańsku (na podstawie
terytorialnego pochodzenia studentów i pacjentów)
1994
Oddziaływanie przestrzenne Ustki jako ośrodka uzdrowiskowo -  wczasowego 1994
Atrakcyjność turystyczna oraz oddziaływanie przestrzenne miasta i gminy Iława 1994
Region ciążeń gospodarczych Sejn 1994
Struktura przestrzenno - funkcjonalna gminy Ryjewo 1994
Struktura przestrzenno - funkcjonalna przygranicznej wsi Wojciechy 1994
Zmiany granic jednostek przestrzennych Gdyni od roku 1926 1994
Zmiany w rozmieszczeniu ludności dzielnicy mieszkaniowej Gdańsk - Siedlce 1994
Uwarunkowania przyrodnicze i społeczno - ekonomiczne przemysłu miasta Malborka 1994
Zasięg przestrzennego oddziaływania Gdańska jako ośrodka edukacji technicznej
na przykładzie Politechniki Gdańskiej
1994
Walory rekreacyjne Kołobrzegu w aspekcie przestrzennym 1995
Geograficzne uwarunkowania rozwoju gdańskiego osiedla Piecki - Migowo 1995
Problem interakcji środowisko przyrodnicze - miasto Brodnica 1995
Czynniki i bariery rozwoju przestrzennego Nowego Dworu Gdańskiego 1995
Problemy przestrzenne przemysłu rybnego w Porcie Gdynia 1995
Węzeł transportowy Iławy w aspekcie przestrzennym 1995
Przestrzenny rozwój Piły na tle warunków przyrodniczych i społeczno - gospodarczych 1995
Komputerowa baza danych geograficznych o polskiej strefie przymorskiej 1995
Struktura przestrzenna gospodarki Pruszcza Gdańskiego i jej uwarunkowania 1995
Geograficzne uwarunkowania struktury trenów zielonych w przestrzeni miejskiej
Włocławka
1995
Geograficzno - ekonomiczna charakterystyka Zakładów Płyt Pilśniowych w Czarnej Wdzie 1995
Geograficzna charakterystyka gdańskiego osiedla Zaspa 1995
Przemiany powiązań przestrzennych Zakładów Mięsnych w Ostródzie 1995
Struktura organizacyjno - przestrzenna gospodarki żywnościowej miasta Lęborka i gminy
Nowa Wieś Lęborska
1995
Funkcje turystyczne Szczytna 1995
Interakcja człowiek - środowisko w Mikroregionie Rowy - Poddąbie 1996
Wybrane elementy przestrzennego rozwoju węzła komunikacyjnego Tczewa 1996
Przemiany społeczno - gospodarcze miasta Bartoszyce na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewiędziesiątych 1996
Warunki życia mieszkańców Starogardu Gdańskiego w świetle zagospodarowania
infrastrukturalnego
1996
Powiązania przestrzenne Zakładów Azotowych we Włocławku 1996
Przestrzenne oddziaływanie Gdańska jako ośrodka życia kulturalnego 1996
Zasięg przestrzenno oddziaływania Akademii Medycznej w Białymstoku jako ośrodka kształcenia medycznego i lecznictwa specjalistycznego 1996
Walory przyrodnicze i zagospodarowanie turystyczne miasta i gminy Sztum 1996
  1996
Region obsługi Zakładu Rehabilitacji w Wejherowie w latach 1990 - 1995 1996
Struktura przestrzenno - organizacyjna sieci usługowej Kościerzyny 1996
Przestrzeń historyczna Gdańska na przykładzie obiektów architektonicznych 1996
Uwarunkowania ekonomiczno - historyczne rozmieszczenia obiektów sakralnych
w przestrzeni urbanistycznej centrum Gdańska
1996
Struktura funkcjonalna Władysławowa i jej wpływ na perspektywy przestrzennego
rozwoju miasta
1996
Funkcje stacji i przystanków osobowych Gdańskiego Węzła Kolejowego 1996
Ocena potencjalnego oddziaływania autostrady A-1 na środowisko w gminach
Tczew, Subkowy, Starogard Gdański i Pelplin
1996
Struktura przestrzenno - funkcjonalna i rozwój miasta Redy na tle uwarunkowań
środowiska geograficznego
1996
Geograficzno - ekonomiczna charakterystyka Oruni w aspekcie jej rozwoju przestrzennego 1997
Struktura przestrzenna funkcji usługowej w śródmieściu Elbląga 1997
Przestrzenne uwarunkowania rozwoju portu w Elblągu 1997
Problemy środowiskowe w świadomości mieszkańców Gdyni 1997
Zmiany liczby i rozmieszczenie ludności Oruni w latach 1970 - 1997 na tle warunków
geograficznych
1997
Walory krajobrazowe Żuław Wiślanych 1997
Próba określenia tożsamości dzielnicy mieszkaniowej - Chylonia w badaniach
percepcyjnych miejsca
1996
Przestrzenne aspekty warunków życia mieszkańców Kartuz w latach 1985 - 1996 1997
Przestrzenne aspekty warunków życia mieszkańców Iławy w latach 1994 - 1996 1997
Geograficzne uwarunkowania rozwoju funkcji turystycznej w Sopocie 1997
Ruch rowerowy w przestrzeni geograficznej Trójmiasta 1997
Geograficzne uwarunkowania zagospodarowania turystycznego gminy Chmielno 1997
Rozwój przestrzenny dzielnicy Gdańsk - Wrzeszcz 1997
Przestrzenne aspekty przemian pracy w województwie gdańskim w okresie transformacji 1997
Struktura przestrzenna bezrobocia w województwie słupskim w latach 1992 - 1996 1997
Struktura przestrzenna lęborskiego rynku pracy w latach 1992 - 1996 1997
Przestrzenne aspekty struktury handlu detalicznego w Gdyni 1997
Wpływ turystyki na przemiany społeczno-gospodarcze i przestrzenne wsi sołeckiej Dąbki 1998
Powiązania przestrzenne Zakładów Azotowych "Puławy" S..A w Puławach 1998
Rozwój lokalny Sopotu w latach 1980 - 1989 (z uwzględnieniem opinii mieszkańców) 1998
Turystyka jako czynnik przemian środowiska przyrodniczego i społeczno - gospodarczego
Półwyspu Helskiego
1998
Zasięg przestrzennego oddziaływania Olsztyna jako ośrodka szkolnictwa wyższego
(na przykładzie Akademii Rolniczo - Technicznej)
1998
Przemiany społeczno - demograficzne ośrodka lokalnego Bytów w latach 1990 - 1995 1998
Turystyka Republiki Kostaryki 1999
Przestrzenny aspekt funkcji turystycznej Gdyni 1999
Powiązania przestrzenne Zakładu Walcowni Huta Ostrowiec S.A.  1999
Struktura przestrzenno - funkcjonalna zachodniego wybrzeża Zatoki Puckiej 1999
Struktura przestrzenna i organizacyjna Służby Zdrowia Gdyni w latach 1990 - 1998 1999
Struktura przestrzenna regionu ciążeń gospodarczych Wejherowa 1999
Struktura przestrzenna turystyki studentów Trójmiasta 1999
Struktura przestrzenno - funkcjonalna Obłuża - północnej dzielnicy Gdyni 1999
Przemiany przestrzeni społecznej w Nowem 1999
Czynniki przestrzennego rozwoju Lidzbarka Warmińskiego w latach 1989 - 1998 1999
Wpływ turystyki na rozwój gminy Krokowa w latach 1989 - 1998 1999
Rumia jako ośrodek usługowy w aspekcie przestrzennym 1999
Zmiany struktury przestrzennej usług w centrum Gdyni w latach 1980 - 1998 1999
Port lotniczy Gdańsk - Trójmiasto - rozwój przestrzenny i jego uwarunkowania 1999
Powiązania przestrzenne Stoczni Gdynia S.A. 1999
Wybrane elementy struktury przestrzennej Gminy Choczewo 1999
Zróżnicowanie społeczne w przestrzeni miejskiej Tczewa w latach 1990 - 1998 1999
Przestrzenne problemy zagospodarowania turystycznego Wysoczyzny Kaszubskiej 1999
Struktura przestrzenno - funkcjonalna Tczewa 1999
Wpływ funkcji administracyjnej na rozwój Łomży 1999
Geograficzny System Informacyjny jako narzędzie zarządzania gminą na przykładzie
miasta Lęborka
2000
Śródmieście Gdańska. Struktura przestrzenno - funkcjonalna oraz degradacja
i rewitalizacja obszaru
2000
Funkcja handlowo - usługowa Gniewa ze szczególnym uwzględnieniem funkcji
turystycznej
2000
Struktura przestrzenno - funkcjonalna Wolsztyna 2000
Strategia rozwoju agroturystyki na obszarze Mazurskiego Parku Krajobrazowego 2000
Analiza ubóstwa w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji województwa
pomorskiego
2000
Struktura przestrzenna postaw wyborczych mieszkańców Gdańska w wyborach
do Sejmu w 1997 roku
2000
Funkcja turystyczna powiatu ełckiego. Stan i perspektywy rozwoju. 2000
Funkcja turystyczna miasta Elbląga i powiatu elbląskiego 2000
Koncepcja zagospodarowania rekreacyjno - turystycznego zachodniej części Gdyni 1998
Inwestycje zagraniczne Gdyni w 1997 roku 1998
Liguria jako region turystyczny 2001
Promocja nadmorskiej miejscowości turystycznej na przykładzie Łeby 2001
Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju turystyki aktywnej na wybranych wodach
Wdzyckiego Parku Krajobrazowego
2001
Zarys monograficzny gdyńskiej dzielnicy Chwarzno - Wiczlino 2001
Atrakcyjność inwestycyjna Pruszcza Gdańskiego 2001
Turystyka jako szansa rozwoju gminy Brusy 2001
Uwarunkowania przestrzennej dostępności kolejowej Gdańska w latach 1957 - 2001 2001
Gospodarka odpadami komunalnymi w powiecie puckim w latach 1996 - 2000 2001
Turystyka jako czynnik rozwoju gospodarczego w Parku Krajobrazowym
"Podlaski Przełom Bugu"
2001
Flaga jako źródło informacji i promocji krajów (na wybranych przykładach) 2001
Przestrzenno - ekonomiczne aspekty funkcjonowania Zakładu Energetycznego
Słupsk S. A.
2001
Przemiany przestrzeni geograficznej Tczewa w dobie transformacji systemowej 2001
Regionalne porty lotnicze w Polsce w kontekście ich uwarunkowań przestrzennych 2001
Rozwój miast na obszarze województwa pomorskiego w latach 1988 - 1998 2001
Przemiany demograficzno - społeczne na obszarze województwa pomorskiego
w latach 1988 - 1998
2001
Funkcja turystyczna miasta Elbląga i powiatu elbląskiego 2001
Rozwój przestrzenno - funkcjonalny i rewitalizacja Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy 2001
Struktura przestrzenno - funkcjonalna systemu komunikacji miejskiej w Gdyni 2001
Jakość życia mieszkańców Redy 2001
Morfologiczny, społeczny i funkcjonalny wymiar przestrzeni miejskiej Wejherowa 2002
Czynniki i ograniczenia rozwoju lokalnego w powiecie gdańskim 2001
Zróżnicowanie przestrzenne postaw wyborczych mieszkańców Gdyni w latach 1991 - 1997 w świetle wyborów parlamentarnych 2001
Przestrzenna transformacja polskich stoczni produkcyjnych w latach 1985 - 2000 2001
Przestrzenne oddziaływanie wybranych instytucji muzycznych Gdańska 2001
Przestrzenne i gospodarcze aspekty rozwoju Ełku 2001
Turystyka jako szansa rozwoju lokalnego na przykładzie gminy Krynica Morska 2001
Analiza porównawcza portów handlowych Trójmiasta 2002
Przemiany przestrzeni rezydencjalnej Gdyni 2002
Monografia gminy Warlubie 2002
Monografia Małego Kacka 2002
Historia osadnictwa na Żuławach Wielkich 2002
Struktura przestrzenno - funkcjonalna Pucka 2002
Monografia dzielnicy Brzeźno 2002
Szanse rozwoju turystyki na Żuławach Wielkich 2002
Problem bezrobocia w rejonie gdańskim w latach 1995 - 2000 2002
Charakterystyka Ujeściska jako przykładu zagospodarowania nowego osiedla
mieszkaniowego
2002
Atrakcyjność turystyczna Chmielna 2002
Wykorzystanie niekonwencjolnych źródeł energii w Polsce 2002
Funkcje powiatu sejneńskiego 2002
Wpływ klubu sportowego na przestrzeń miejską na przykładzie Lechii/Polonii Gdańsk 2002
Funkcja i rozwój portu lotniczego Gdańsk - Trójmiasto 2002
Turystyka w Bieszczadach. Zarys strategii rozwoju 2002
Obszary patologiczne i ich recepcja wśród mieszkańców dzielnicy Piecki Migowo 2002
Przemiany społeczno - gospodarcze w Bartoszycach w latach 1990 - 2000 2002
Zagraniczna turystyka wyjazdowa Polaków w latach 1990 - 1999 2002
Inwestycje drogowe a układ przestrzenny Gdyni 2002
Struktura handlu zagranicznego w Polsce w ujęciu porównawczym roku 1990 i 2000  2002
Funkcje turystyczne i kulturalne Gdańska Oliwy 2002
Struktura przestrzenno - funkcjonalna Pruszcza Gdańskiego 2002
Kwidzyn na tle sytuacji społeczno - gospodarczej i zagospodarowania przestrzennego 2002
Problemy rewitalizacji dzielnicy Dolne Miasto w Gdańsku 2002
Struktura przestrzenno - funkcjonalna Sopotu 2002
Warunki życia mieszkańców osiedli Pustki Cisowskie, Demptowo i Zamek w Gdyni 2002
Wielkopowierzchniowe obiekty handlowe w przestrzeni handlowej Trójmiasta 2002
Wpływ inwestycji zagraniczny na rozwój lokalny i regionalny województwa
warmińsko - mazurskiego
2002
Trójmiejski Park Krajobrazowy i jego funkcje turystyczno - rekreacyjne 2002
Atrakcyjność turystyczna Trójmiasta jako czynnik przyciągający turystów krajowych
i zagranicznych
1999
Warunki życia mieszkańców dzielnicy Witomino 2002
Struktura przestrzenna "zasobów" gastronomicznych w powiecie kościerskim 2002
Problem bezrobocia w powiecie ełckim a potrzeby rynku pracy 2002
Struktura przestrzenno - funkcjonalna Pelplina 2002
Przestrzenne aspekty zagospodarowania letniskowego gminy Nowa Karczma 2002
Analiza i ocena walorów turystycznych powiatu człuchowskiego 2002
Obsługa komunikacyjna mieszkańców nowopowstałych osiedli gdańskich 2002
Przestrzenne i strukturalne powiązania firmy na przykładzie Generalnego Towarzystwa
Leasingowego S. A.
2002
Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym Żukowa po uzyskaniu praw miejskich 2002
Zarys monografii geograficzno - ekonomicznej gminy Pasłęk 2002
Przestrzeń mieszkaniowa Sopotu 2002
Użytkowanie przestrzeni miejskiej Gdańska Brzeźno jako wyraz pełnionych przez nią
funkcji
2002
Publiczna komunikacja miejska Nowego Jorku 2003
Koszalin i Słupsk sąsiedztwo niepodobne 2003
Stan i perspektywy rozwoju transportu samochodowego w województwie pomorskim 2003
Przemiany przestrzeni geograficznej Sopotu w dobie transformacji systemowej 2003
Wpływ polsko - białoruskich przejść granicznych na gospodarkę lokalną 2003
Funkcje osi urbanistycznej ulicy 10 Lutego w Gdyni 2003
Oddziaływanie przestrzeni Bydgoszczy jako ośrodka kulturalnego 2003
Funkcja turystyczna gminy Szczytna 2003
Zmiany sieci kolejowej i ruchu pasażerskiego w województwie zachodniopomorskim
w latach 1980 - 2002
2003
Zmiany sieci kolejowej i ruchu pasażerskiego w województwie pomorskim
w latach 1980 - 2002
2003
Rola dziedzictwa kulturowego w rozwoju lokalnym Gdańska 2003
Struktura funkcjonalna gminy miejskiej Władysławowo 2003
Warunki życia mieszkańców Oruni Górnej 2003
Turystyka jako czynnik rozwoju społeczno - ekonomicznego powiatu braniewskiego 2003
Problem bezrobocia w województwie pomorskim w latach 1993 - 2002 2003
Środowiskowe i społeczne uwarunkowania rozwoju Oruni 2003
Procesy demograficzne miast województwa pomorskiego w latach 1990 - 2000 2003
Znaczenie plaży w przestrzeni zurbanizowanej na przykładzie Sopotu 2003
Problemy społeczne i ekologiczne miasta Kościerzyna w okresie transformacji ustrojowej  2003
Procesy urbanizacyjne w strefie podmiejskiej aglomeracji Trójmiasta 2003
Analiza społeczna mniejszości romskiej w Polsce 2003
Dziedzictwo kulturowe Kaszubów i jego wykorzystanie w powiecie kościerskim 2003
Znaczenie agroturystyki w zagospodarowaniu turystycznym powiatu kartuskiego 2003
Powiat gdański ziemski i jego znaczenie w zagospodarowaniu województwa pomorskiego 2003
Powiązania przestrzenne firmy handlowej na przykładzie Biura Handlowego "Drapol"
Sp. z o.o. 
2003
Funkcja edukacyjna w Tczewie 2003
Percepcja miast. Studium porównawcze Kościerzyny i Kartuz 2003
Walory turystyczne miasta Puck 2003
Problemy społeczno - przestrzenne bezrobocia w wojewodztwie pomorskim 2003
Próba delimitacji funkcjonalnego śródmieścia Gdyni 2003
Atrakcyjność turystyczna Malborka 2003
Przemiany systemu komunikacji miejskiej w Trójmieście 2004
Bezpieczeństwo publiczne w małym mieście na przykładzie Działdowa 2004
Poziom i warunki życia w Rumii 2004
Związki społeczno - ekonomiczne Chojnic i Człuchowa 2004
Przemiany stylów życia i gospodarowania na obszarach wiejskich - studium porównawcze
Suchego Dębu i Osterholz
2004
Procesy urbanizacyjne w gminie Pszczółki 2004
Wpływ planowanej autostrady A-1 na zagospodarowanie turystyczne południowej części
województwa pomorskiego
2004
Przekształcenia systemu transportowego w rejonie siedleckim po roku 1989 2004
Polityka transportu publicznego aglomeracji gdańskiej 2004
Wpływ planowanej sieci autostrad na porty Trójmiasta 2004
Wpływ budowy autostrady A-1 na gospodarkę Trójmiasta 2004
Stan i perspektywy rozwoju infrastruktury turystycznej w Gdańsku 2004
Stan i możliwości rozwoju turystyki w powiatach płockich 2004
Analiza porównawcza warunków życia mieszkańców osiedli blokowych na przykładzie
Zaspy i Mettenhofu
2004
Obszary ubóstwa w Gdańsku 2004
Możliwości rozwoju turystyki w powiecie puckim 2004
Polityka ochrony środowiska przyrodniczego w województwie pomorskim 2004
Ranking atrakcyjności inwestycyjnej miast powiatowych województwa pomorskiego 2004
Analiza porównawcza atrakcyjności turystycznej Sopotu i Zakopanego 2004
Ocena atrakcyjności mieszkaniowej Gdyni 2004
Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego Kaszubów w rozwoju regionu.
Przykład gminy Chmielno
2004
Przemiany systemu transportowego Polski pod wpływem procesów integracji europejskiej 2004
Działalność gospodarcza w polskiej strefie ekonomicznej Morza bałtyckiego
w latach 1989-2002
2004
Rozwój funkcji turystycznej Łeby 2004
Polityka społeczna Gdyni w latach 1997-2003 2004
Rola i znaczenie morskiej żeglugi promowej w Polsce 2004
Wykorzystanie czasu wolnego przez mieszkańców Gdyni 2004
Fauna miejska i jej percepcja przez mieszkańców trójmiasta 2005
Wielkopowierzchniowe obiekty handlowe w przestrzeni Trójmiasta 2005
Polityka inwestycyjna gmin Trójmiasta 2005
Wpływ autostrady A-2 na środowisko geograficzne aglomeracji warszawskiej 2005
Funkcje turystyczne miasta i gminy Ustka 2005
Formy i funkcje centrów urbanistycznych Trójmiasta 2005
Nazistowskie krajobrazy władzy w Europie 2005
Rola planowania w kształtowaniu przestrzeni Gdańska 2005
Społeczno - ekonomiczne konsekwencje ekstremalnych zjawisk klimatycznych
na przykładzie El Nino
2005
Tanie linie lotnicze jako stymulator rozwoju lokalnego 2005
Terytorialne zróżnicowanie polskiej ligii piłki nożnej w kontekście społeczno-gospodar-
czego rozwoju regionów w latach 1995 - 2004 
2005
Działalność artystyczna i funkcja kulturalna jako czynniki wspomagajace rozwój miasta
postindustialnego. Rewitalizacja obszarów postoczniowych w Gdańsku
2005
Ulica Bohaterów Monte Cassino - statyczność czy dynamizm reprezentacyjnej osi Sopotu 2005
Analiza porównawcza rozwoju społeczno - gospodarczego gmin Gniewino i Krokowa 2005
Percepcja i waloryzacja przestrzeni miejskiej Opoczna 2005
Uwarunkowania rozwoju turystyki morksiej w Trójmiście - kierunki i formy jej uprawiania  2005
Jachting morski jako turystyczna i sportowa forma rekreacji w Polsce     2006
Wpływ przestrzeni na funkcjonowanie szkoły na przykładzie wybranych trójmiejskich
szkół podstawowych
    2006
Polityka zrównoważonego rozwoju na przykładzie powiatu człuchowskiego      2006
Rozwój funkcji turystycznych na tle zmian użytkowania terenu na Półwyspie Helskim
w latach 1945-2006
    2006
Postawy przedsiębiorcze w Sektorze Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MSP)
 i ich wpływ na rozwój gospodarczy województwa pomorskiego 
    2006
Jakość życia mieszkańców w kontekście substancji mieszkaniowej w wybranych
dzielnicach Gdańska
    2006
Wpływ warunków społecznych na korzystanie z opieki zdrowotnej w Gdyni     2006
Rozmieszczenie sieciowych sklepów kosmetycznych na terenie Trójmiasta     2006
Kierunki przemian w rolnictwie po roku 1989 na przykładzie gmin: Czarna Dąbrówka,
Gdynia i Kęsowo
    2006
Województwo pomorskie jako region innowacyjny - identyfikacja potencjalnych źródeł
przewagi konkurencyjnej
    2006
Przestrzenne powiązania kierunku geografii na Uniwersytecie Gdańskim w zakresie badań i edukacji      2005
Rola Redy w Małym Trójmieście Kaszubskim     2005
Od transformacji do integracji - analiza zagranicznych ruchów migracyjnych w Polsce     2005
Bezrobocie jako problem społeczno-ekonomiczny w Gdyni     2006
Turystyka pielgrzymkowa w Archidiecezji Gdańskiej w kościele rzymskokatolickim     2006
Działalność społeczna organizacji wyznaniowych w Bydgoszczy     2006
Funkcjonowanie Zespołu Szkół Zawodowych nr 9 w Gdańsku-Oliwie     2006
Analiza warunków życia w dzielnicach Małych Kack i Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni     2006
Przemiany gospodarczo-przestrzenne gminy Kleszczów w latach 1960-2005     2006
Czynniki warunkujące rozwój agroturystyki w gminach województwa pomorskiego     2006
Rola Gdańska w GOM w zakresie powiązań metropolitalnych     2006
Rozwój energetyki wiatrowej na przykładzie północnej Polski     2006
Pielgrzymowanie społeczności żydowskiej do grobu cadyka Elimelecha w Leżajsku     2006
Przedsiębiorczość w strefie podmiejskiej aglomeracji gdańskiej     2006
Charakterystyka demograficzna ludności Gdańska a migracyjny ruch wewnątrzmiejski     2006

 

 

 

Tytuły prac licencjackich napisanych w Katedrze Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego

w latach 2001-2005

 

 

Tytuł pracy

Rok

Produkcja i spożycie herbaty na świecie w latach 1990-1999 2001
Struktura przestrzenno - funckcjonalna miejscowości Trąbki Wielkie 2001
Kościerzyna - percepcja miasta przez młodzież szkół średnich 2001
Rynek nieruchomości a przestrzeń miasta 2001
Struktura przestrzenno - funkcjonalna powiatu gdańskiego 2001
Funkcje powiatu kościerskiego 2001
Rynek komputerowy w Gdyni 2001
Struktura przestrzenna warunków gospodarki rolnej w województwie
warmińsko - mazurskim
2001
Rozwój przestrzenny miasta Gdyni w literaturze 2001
Ludność maoryjska w Nowej Zelandii 2001
Polskie rybołówstwo na Bałtyku w latach 1993-1999 2001
Transport miejski w Gdyni 2001
Geograficzne aspekty działalności szkół wyższych w Gdyni w latach
1999-2000
2002
Funkcje społeczno - gospodarcze Kosakowa jako gminy podmiejskiej
Trójmiasta
2002
Walory i zagospodarowanie turystyczne Sopotu 2002
Geograficzne aspekty funkcjonowania Biura Turystyki "Nord" w Gdyni
w latach 1998-200
2002
Funkcje turystyczne Gdyni 2002
Wielkoblokowe osiedla mieszkaniowe Gdyni Obłuże i Pogórze w latach
1970-2001
2002
Struktura przestrzenno - funkcjonalna miasta Rumi w latach 1945-2001 2002
Geograficzne aspekty kultury kaszubskiej w powiecie kartuskim 2002
Rozwój infrastruktury transportowej Gdyni w latach 1920-2002 2002
Oliwa jako ośrodek turystyczno - kulturalny 2002
Przestrzenne oddziaływanie biura turystycznego OrbisTravel oddział
w Gdańsku w 2001 roku
2002
Struktura przestrzenno - funkcjonalna powiatu starogardzkiego w latach
1996-2000
2002
Pracownicze ogrody działkowe w Sopocie 2002
Struktura przestrzenno - funkcjonalna dzielnicy Redłowo w latach 1995-2000 2002
Port lotniczy Gdańsk Trójmiasto w systemie transportu lotniczego Polski 2003
Ponadpodstawowe szkolnictwo ogólnokształcące w Gdańsku - Oliwie 2003
Czynniki aktywizujące rozwój gdyńskiej turystyki w aspekcie wzrostu
atrakcyjności miasta
2003
Bezrobocie w Gdyni 2003
Gmina Pruszcz Gdański w systemie wodno - melioracyjnym Żuław Wiślanych 2003
Typy zabudowy mieszkaniowej w przestrzeni miejskiej Gdyni 2003
Struktura przestrzenno - funkcjonalna miasta Gorlice 2003
Rozwój i zróżnicowanie budownictwa mieszkaniowego w Tczewie  w latach 1991-2000 2003
Struktura demograficzna Gdyni w latach 1995 i 2001 2003
Sukcesja funkcji społeczno - gospodarczych na obszarze dzielnicy Mały Kack w Gdyni  2004
Struktura przestrzenno - funkcjonalna dzielnicy Oksywie w Gdyni 2004
Struktura przestrzenno - funkcjonalna dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni 2004
Osobowy transport publiczny w Konurbacji Górnośląskiej 2004
Bałtyckie rybołówstwo Polski. Uwarunkowania i perspektywy 2004
Przemiany składu rasowego ludności w Ameryce 2005
Geografia kultury fizycznej i sportu w powiecie starogardzkim na przełomie XX i XIX wieku 2005
Kultura Indii w świetle geografii humanistycznej 2005
Struktura społeczno - przestrzenna miasta Grudziądza 2005
Migracje ludności w województwie opolskim w latach 1989-2002 2005